Baner Lucky Monday PR Events

Konkurs z marką "Bambino"!

Wspólnie z polską marką Bambino – producentem najbardziej znanych i lubianych kredek zapraszamy na konkurs! Nagrodą są 3 zestawy plastyczne małego artysty Bambino, w których znajdują się różnorodne akcesoria umożliwiające tworzenie niezapomnianych dziecięcych dzieł sztuki!

Co trzeba zrobić aby wygrać?

Na profilu FB Utalentowany Dzieciak https://www.facebook.com/utalentowanydzieciak należy zamieścić pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie: Jak spędzasz wolny czas ze swoimi dziećmi? 

Dozwolone jest dołączanie do treści komentarza: zdjęć, rysunków, filmików. Organizator wybierze laureatów kierując się pomysłowością autorów komentarzy, ciekawymi przykładami, dobrymi do naśladowania wzorami zabaw i rekreacji, które promują spędzanie wolnego czasu z dziećmi bez użycia nowych technologii.

Konkurs trwa od 24 marca do 4 kwietnia 2022r.

Regulamin konkursu znajdziecie poniżej:

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu  jest  agencja Lucky Monday PR&Events z siedzibą  przy ul. Kościuszki 65/28, 30 -114 Kraków, zwana dalej Organizatorem.
2. Sponsorem nagród jest firma „St. Majewski Sp. Akcyjna, Sp.k.” z siedzibą przy ul. Kredkowej 1, 05-800 Pruszków.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są w terminie: od  24 marca 2022r. do dnia 4 kwietnia 2022r. do godziny 23:59.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2022r.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
8. Konkurs jest przeprowadzany na profilu Organizatora na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/utalentowanydzieciak

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium RP, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i Sponsora oraz członków ich najbliższej rodziny (dzieci, współmałżonkowie, rodzice).
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które są fanami profilu Organizatora na Facebook, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/utalentowanydzieciak

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
b. zamieszczenie pod postem konkursowym komentarza zawierającego odpowiedź na pytanie: Jak spędzasz wolny czas ze swoimi dziećmi?

Dozwolone jest dołączanie do treści komentarza: zdjęć, rysunków, filmików. Organizator wybierze laureatów kierując się pomysłowością autorów komentarzy, ciekawymi przykładami, dobrymi do naśladowania wzorami zabaw i rekreacji, które promują spędzanie wolnego czasu z dziećmi bez użycia nowych technologii.

5. Każdy uczestnik konkursu może zamieścić dowolną liczbę wypowiedzi konkursowych.
6. Treści naruszające regulamin Facebooka mogą zostać usunięte przez Organizatora i tym samym ich autor zostaje wykluczony z uczestnictwa w Konkursie.


§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami  w Konkursie są  3 zestawy plastyczne małego artysty Bambino ufundowane przez firmę „St. Majewski Sp. Akcyjna Sp. k.”.

Każdy zestaw zawiera:

 1. Teczka z rączką Bambino XL
 2. Plastelina Bambino
 3. Kredki szkolne ścieralne
 4. Flamastry brokatowe Bambino
 5. Farby plakatowe Bambino,
 6. Pędzelki do farb i kleju Bambino
 7. Klej introligatorski Bambino
 8. Nożyczki szkolne Bambino
 9. Pastele olejne Bambino
 10. Zeszyt papierów kolorowych nabłyszczanych Bambino A4
 11. Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami Bambino A4
 12. Blok techniczny z kolorowymi kartkami Bambino A4
 13. Blok techniczny Bambino A4
 14. Blok rysunkowy Bambino A4
 15. Naklejki na zeszyty - 2 arkusze

2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

3. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 20 lipca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) z uwagi, że ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).
4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Pracownicy Organizatora wybiorą 3 Laureatów Konkursu, którzy zamieszczą pod postem konkursowym najbardziej ciekawe i nieszablonowe odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub na adres e-mail.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Sponsora przesyłką kurierską.
4. Sponsor zastrzega, iż przesyła nagrody jedynie na terytorium Polski.

5. W celu przekazania nagród, Laureaci w ciągu 2 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać wypełniony formularz RODO online, który znajduje się pod adresem: https://rodomailer.st-majewski.pl/?action=rodo    

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne ze zgodą Laureata na udostępnienie danych adresowych Organizatorowi i Sponsorowi oraz firmie kurierskiej, która wykona zlecenie doręczenia nagród.


6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Organizator ma prawo podać dane Uczestnika (imię i nazwisko) na swoim profilu Facebook, na co Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu - wyrażają zgodę.
8. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzców w ciągu 10 dni od daty przesłania danych adresowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu wskazanym w niniejszym regulaminie Decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 7 dni.

§ 6. DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator Konkursu, tj. agencja Lucky Monday PR&Events z siedzibą przy ul. Kościuszki 65/28, 30-114 Kraków.

2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon) przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, prawidłowego przekazania nagród, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania konkursu.
4. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
5.Każdy z uczestników ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym .m.in.  Kodeks Cywilny.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Facebook Organizatora.

 

NEC NEC szkolenie Politechnika Krakowska Fundacja dla UJ Stowarzyszenie SMOK Bobby Burger
Urząd Marszałkowski Mazda Polska Albi Polska APAX Consulting Group FORCAM GmbH

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Newsletter
dla dziennikarzy:

Agencja PR Kraków i cała PolskaSzkolenia i Warsztaty: