Baner Lucky Monday PR Events

Gwiazdkowy Konkurs z marką Bambino

Święta już blisko! Prezenty na Gwiazdkę same się nie kupią :) A może po prostu je wygrasz? Mamy dla Was trzy zestawy przepięknych, znanych każdemu i po prostu najlepszych na rynku kredek Bambino!  Są to kredki z nowej kolekcji „Zwierzaki Uczniaki” i jeśli tylko je wygracie to zapewniamy Was, że obdarowane nimi dzieci będą mieć naprawdę kolorowe Święta! Co trzeba zrobić żeby wygrać? Trzeba dokończyć ciekawie i nieszablonowo  zdanie: 

Mój sposób na rodzinne święta Bożego Narodzenia to….. ?

Konkurs dostępny jest na naszym profilu FB i tam właśnie Was zapraszamy do zabawy!

Regulamin konkursu: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu  jest  agencja Lucky Monday PR&Events z siedzibą  przy ul. Kościuszki 65/28, 30 -114 Kraków, zwana dalej Organizatorem.
2. Sponsorem nagród jest firma St. Majewski Sp. Akcyjna, Sp.k. z siedzibą przy ul. Kredkowej 1, 05-800 Pruszków.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są w terminie: od 10 grudnia 2020r. do dnia 15 grudnia 2020r. do godziny 23:59.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 16 grudnia  2020r.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
8. Konkurs jest przeprowadzany na profilu Organizatora na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/PRLuckyMondayNews/

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium RP, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i Sponsora oraz członków ich najbliższej rodziny (dzieci, współmałżonkowie, rodzice).
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby, które są fanami profilu Organizatora na Facebook, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/PRLuckyMondayNews/

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
b. zamieszczenie pod postem konkursowym  wymyślonej przez Uczestnika Konkursu j odpowiedzi na zadane pytanie.  Zadanie konkursowe, które należy rozwinąć  dokładnie brzmi: Mój sposób na rodzinne święta Bożego Narodzenia to….. ?

5. Każdy uczestnik konkursu może zamieścić dowolną liczbę wypowiedzi konkursowych.
6. Treści naruszające regulamin Facebooka mogą zostać usunięte przez Organizatora i tym samym ich autor zostaje wykluczony z uczestnictwa w Konkursie.

§ 3. NAGRODA
1. Nagrodami  w Konkursie są  kredki marki Bambino  ufundowane przez Sponsora, w postaci 3 zestawów kredek z nowej kolekcji, w każdym zestawie znajdują się. :

a)      Kredki Bambino w metalowym pudełku (24 kolory)

b)      Kredki Bambino w oprawie drewnianej (26 kolorów + temperówka, metalowe opakowanie)

2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

3. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 20 lipca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) z uwagi, że ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).
4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Pracownicy Organizatora wybiorą 3 Laureatów Konkursu, którzy zamieszczą pod postem konkursowym najbardziej ciekawe i nieszablonowe odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub na adres e-mail.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Sponsora przesyłką pocztową.
4. Sponsor zastrzega, iż przesyła nagrody jedynie na terytorium Polski.

5. W celu przekazania Nagród, Laureaci w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody oraz oświadczenie o zgodzie na udostępnienie danych adresowych przez Organizatora i Sponsora firmie kurierskiej, która wykona zlecenie doręczenia nagród. Wzór oświadczenia zostanie przesłany do Laureata Konkursu drogą mailową wraz z informacją o wygranej.
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Organizator ma prawo podać dane Uczestnika (imię i nazwisko) na swoim profilu Facebook, na co Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu - wyrażają zgodę.
8. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzców w ciągu 10 dni od daty przesłania danych adresowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§ 6. DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator Konkursu, tj. agencja Lucky Monday PR&Events z siedzibą przy ul. Kościuszki 65/28, 30-114 Kraków.

2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon) przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, prawidłowego przekazania nagród, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania konkursu.
4. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
5.Każdy z uczestników ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym .m.in.  Kodeks Cywilny.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Facebook Organizatora.

 

 

NEC NEC szkolenie Politechnika Krakowska Fundacja dla UJ Stowarzyszenie SMOK Bobby Burger
Urząd Marszałkowski Mazda Polska Albi Polska APAX Consulting Group FORCAM GmbH

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Newsletter
dla dziennikarzy:

Agencja PR Kraków i cała PolskaSzkolenia i Warsztaty: