Baner Lucky Monday PR Events

Konkurs "Harry Potter" !

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać świetne zestawy nagród ufundowane przez Winning Moves i Media Rodzina. Do wygrania gry i książki z serii Harry Potter! Wśród nich: gryTrivial Pursuit Harry Potter oraz zestawy kart Top Trumps wydawnictwa Winning Moves oraz publikacje Fantastyczne Zwierzęta i jak je znaleźć  autorstwa Newt Skamandra, a także Baśnie Barda Beedle’a  autorstwa J.K.Rowling. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy nas zaskoczyć i ciekawie, z nutką humoru dokończyć zdanie: Moim ulubionym bohaterem sagi Harry Potter jest…. ponieważ….

Posty z odpowiedziami należy zamieszczać na naszym profilu Facebook pod informacją konkursową.
Wygrywają 2 najlepsze posty! Konkurs trwa do 5 lipca br.!Regulamin konkursu Harry Potter :
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu, jest agencja Lucky Monday PR &Events z siedzibą przy ul. Kościuszki 65/28 Kraków 37, posiadająca nr NIP 6792480779, zwana dalej Organizatorem
2. Fundatorem nagród są sponsorzy: wydawnictwa: Winning Moves oraz Media Rodzina
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4..Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są w terminie: od 25 czerwca br. do dnia 5 lipca 2018r. do godziny 23:59.
5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 9 lipca 2018r.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7.Konkurs jest przeprowadzany na profilu Lucky Monday na Facebooku pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/PRLuckyMondayNews/


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium RP, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz pracowników Sponsorów: wydawnictw Winning Moves oraz Media Rodzina.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. zamieszczenie pod postem konkursowym kreatywnego zakończenia zdania : Moim ulubionym bohaterem sagi Harry Potter jest…. ponieważ….

4. Każdy uczestnik konkursu może zamieścić tylko jedną wypowiedź konkursową
5. Treści naruszające regulamin Facebooka mogą zostać usunięte przez Organizatora i tym samym ich autor zostaje wykluczony z uczestnictwa w Konkursie.


§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą Konkursie są dwa zestawy:

a) zestaw 1: gra Trivial Pursuit Harry Potter oraz 1 zestaw kart Top Trumps wydawnictwa Winning Moves, a także książka wydawnictwa Media Rodzina – Fantastyczne Zwierzęta i jak je znaleźć (autorstwa Newt Skamandra).

b) Zestaw 2: gra Trivial Pursuit Harry Potter oraz 1 zestaw kart Top Trumps wydawnictwa Winning Moves, a także książka wydawnictwa Media Rodzina – Baśnie Barda Beedle’a (autorstwa J.K.Rowling)
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Pracownicy Organizatora wybiorą 2 zwycięzców, którzy zamieszczą najbardziej ciekawe wypowiedzi.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. W celu przekazania Nagród, laureaci w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
6. Organizator ma prawo podać dane Uczestnika (imię i nazwisko) na swoim profilu Facebook.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 15 dni od daty przesłania danych adresowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.


§ 6. DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator Konkursu – agencja Lucky Monday PREvents z siedzibą przy ul. Kościuszki 65/28, 30-114 Kraków.
2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon) przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego przekazania nagród, rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu
3. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji Konkursu
4.Każdy z uczestników ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Facebook Organizatora.
 

 

NEC NEC szkolenie Politechnika Krakowska Fundacja dla UJ Stowarzyszenie SMOK Bobby Burger
Urząd Marszałkowski Mazda Polska Albi Polska APAX Consulting Group FORCAM GmbH

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Newsletter
dla dziennikarzy:

Agencja PR Kraków i cała PolskaSzkolenia i Warsztaty: